Bianca & Darius ❃ Inelul

Scriu aceste rânduri cu aceleaşi emoţii pe care le-am avut în 29 iunie 2019, cam pe la ora 21:30. Înainte să vă descriu povestea acelor momente în fotografii vreau să pun în atenţie prin cuvinte câteva lucruri care au făcut acea zi pe deplin deosebită. Cu câteva zile înainte, Darius mi-a scris  ceva ce ochii mei  voiau de mult să vadă şi urechile mele tânjeau de mult timp să audă de la orice băiat care iubeşte fata de lângă el. Era vorba despre Bianca şi inelul pe care el dorea să i-l ofere iar eu să surprind acest moment (Bianca neştiind nimic despre inteţia lui Darius). I-am răspuns cât se poate de repede (cu riscul unor majore greşeli gramaticale din cauza entuziasmului) că ideea lui e absolut genială!

De la idee până la faptă n-au mai fost decât… nişte obstacole memorabile. Am programat cu Darius totul: ziua, locul, ora, colina potrivită, unghiul ideal, totul până la ultimul detaliu, însă…. Soarele se retrăgea, ei înaintau cu maşina spre acel loc, dar soarele cobora… Darius mi-a dat mesaj : “Sergiu, suntem prinşi în trafic datorită unui accident…” Eu ştiam că totul va fi bine aşa că am încercat să fiu cât mai relaxat şi mai stăpân pe situaţie. Asta până când Darius mi-a dat mesaj că într-un final circulaţia a fost fluidizată aşa că se grăbesc…(soarele era tot mai jos) însă după 30 de minute Darius îmi da un alt mesaj : “Sergiu, ne-a oprit poliţia rutieră pentru un control şi din ce văd eu au de gând să ne ţină mai mult…” Soarele era tot mai jos… direct proporţional cu moralul meu. La scurt timp Darius mi-a spus că agentul de poliţie le-a permis să îşi continue drumul. Nu ştiu ce simţea Darius, dar dacă pentru toată lumea din Europa la acel moment soarele apunea, pe strada mea răsărea! Ştiam că vor ajunge în curînd iar eu trebuia să fiu cât mai “undercover” şi “să-mi văd de fotografia mea de peisaj”. Întradevăr, nu doar că am făcut fotografii de peisaj ci am surprins un peisaj desăvârşit! Peisajul fără ei ar fi fost incomplet. Pentru câteva clipe soarele s-a oprit şi i-a privit cu drag! Prezenţa unuia în preajma celuilalt emana bucurie, zâmbete, stare de bine! S-au simţit extraordinar împreună, emoţiile copleşindu-mă şi pe mine!

La toate acestea au fost martori colinele, inelul, Mureşul, vântul, soarele şi sufletele lor.

I write these lines with the same emotions that I had on June 29, 2019, at about 9:30 pm. Before I describe the story of those moments in the photos, I want to highlight in words a few things that made that day totally special. A few days before, Darius wrote me something my eyes had long wanted to see and my ears longed to hear from any boy who loves the girl next to him. It was about Bianca and the ring he wanted to give her and I had to capture this moment (Bianca didn’t know anything about Darius’ intention). I told him as quickly as possible (with the risk of major grammatical errors due to my enthusiasm) that his idea was absolutely brilliant!

From idea to fact, there were only … memorable obstacles. I programmed with Darius everything: the day, the place, the time, the right hill, the ideal angle, everything to the last detail, but…. The sun was withdrawing, they were driving to that place, but the sun was going down … Darius sent me a message: “Sergiu, we are trapped in traffic due to an accident …” I knew that everything would be fine so I tried to be as long as possible relaxed and more master of the situation. That is until Darius gave me a new message that finally the traffic was fluidized so they hurry … (the sun was still lower) but after 30 minutes Darius gave me another message: “Sergiu, the police stopped us road for a control and from what I see they are going to keep us longer… ”The sun was lower… directly proportional to my morale. Shortly afterwards, Darius told me that the police officer allowed them to continue on their way. I don’t know what Darius was feeling, but if for everyone in Europe at that time the sun was setting, my street was rising! I knew that they would be coming soon and I had to be as undercover as possible and “see my landscape photography”. Indeed, not only did I take landscape pictures, but I also captured a perfect landscape! The landscape without them would have been incomplete. For a few moments, the sun stopped and looked at him lovingly! The presence of one around the other gave joy, smiles, well-being! They felt great together, the emotions overwhelming me!

All these were witnessed by the hills, the ring, the Mures, the wind, the sun and their souls.

❃ ❃ ❃

 

 

Mai am ceva pentru voi!

Priviti mai jos.